Obchodní podmínky akcí

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele při účasti Zákazníka na Akcích se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

Vymezení pojmů

Pod pojmem “Akce” je míněno konference, přednášky, kurzy a školení pořádané provozovatelem a nabízené jako produkt.

Objednávka

Objednávky (dále také jako “Registrace”) účasti na jednotlivých Akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek ve formě plateb přes aplikaci FAPI.

Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka potvrzena kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat”.

Po přijetí objednávky obdrží Zákazník Potvrzení registrace na zadaný e-mail spolu se zálohovou fakturou. Po uhrazení zálohové faktury obdrží zákazník potvrzení o ohrazení a daňový doklad. 

Účastníky mladší 16 let musí regsitrovat jejich zákonný zástupce.

Cena

Ceny Akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena akce (dále také jako “Registrační poplatek”) zahrnuje kromě poplatku za účast na akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, pronájem prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

Úhrada

Zákazník je po zobdržení zálohové faktury povinen uhradit Provozovateli cenu za Akci.

Cena za Akci je splatná do 2 dnů po zaslání zálohové faktury, nejpozději však v den konání akce.

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí Portálu způsob zaplacení Registračního poplatku Provozovateli.

Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 2 dnů), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak.

Storno

Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace.

Pokud již zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu po stornování objednávky Provozovatel možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení Registračního poplatku formou dobropisu.

  • Při stornování objednávky 5 a více pracovních dnů před datem konání akce se vrací celý Registrační poplatek.
  • Při stornování objednávky 3 až 4 pracovních dnů před datem konání akce se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50 % uhrazené částky.
  • Storno objednávky již není možné provést v posledních dvou pracovních dnech předcházející datu konání akce ani později.

Organizační změny

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku.

Zrušení akce

Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Provozovatel jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku formou dobropisu.

Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://www.osobni-vztahy.cz/osobni-udaje

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 4x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 1.4.2019.