Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů je Ing. Eva Sázovská Andriessen, se sídlem Tolstého 475/20, 61600 Brno, Česká republika, v evidenci Finančního úřad pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Brno IV, Rybníček 2, BRNO-KRÁLOVO POLE, tel.: 541 557 111, IČ: 03611639

Kontaktovat mně můžete:

 •  elektronicky na emailové adrese eva@andriessen.cz
 •  písemně na adrese: Eva Andriessen, Tolstého 475/20, 61600 Brno, Česká republika
 • telefonicky na čísle +420 608 505 082

Zpracování osobních údajů

Informujeme vás jako našeho zákazníka, uživatele těchto Internetových stránek, zákazníka a účastníka pořádaných přednášek, školení a konferencí o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě důležitá, a proto se budu v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami.

Webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let zpracováváme pouze pokud nám je poskytne jejich zákonný zástupce.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese eva@andriessen.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získávám, pokud:

 • mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek;
 • registrujete se na těchto webových stránkách nebo aplikace;
 • se registrujete na přednášku, školení či konferenci;
 • se zúčastníte přednášky, školení či konference;
 • se registrujete do newsletteru;
 • pošlete poptávku na konzultace, koučink nebo jiné služby;
 • uzavřete smlouvu;
 • dobrovolně při plném vědomí poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem své osobní údaje.

Zpracovávám tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na přednáškách, školeních či konferencích;
 • IP adresa;
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše Osobní údaje pro mě v rámci zvyšování kvality služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé a další správci, kteří mi pomáhají nebo poskytují služby:

 • serverové, webové a cloudové služby;
  • Google, Inc. (Gsuite, Gmail)
  • Onebit s.r.o. (server hosting)
  • Master Internet, s.r.o. (server hosting)
 • marketingové služby
  • SmartSelling a.s.
  • FAPI Business s.r.o.
  • Facebook Ireland Ltd.
  • Google, Inc.
  • Ing. Miroslav Sázovský
 • platební brány
  • GoPay
  • PayPal Holdings, Inc.
 • pošta a dopravci
  • Česká pošta a.s.
  • Slovenská pošta a.s.
 • IT služby (programování a správa serverů)
  Ing. Miroslav Sázovský
 • služby externích školitelů, konzultantů a obchodních zástupců
  • Ing. Miroslav Sázovský

Délka zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budu zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Pokud jsem vám oznámila konkrétní dobu po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů tak nikdy nepřekročím dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které poskytujete, používám k tomu, abychom Vás kontaktovala zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy, vyřízení objednávek, pro účely pořádání a organizace přednášek, školení, konferencí nebo koučinků a konzultací.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Newsletter (souhlas)

Vaši e-mailovou adresu po udělení souhlasu použiji, abychom Vám zasílala pravidelný newsletter, ve kterém Vás budu informovat o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by vás, podle mého názoru, mohly zajímat.

Souhlas lze udělit prostřednictvím webových stránek, e-mailem, písemně v rámci některého z našich školení či prostřednictvím služby SmartEmailing.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

On-line marketing (souhlas)

Používám funkci Facebook Pixel (JavaScriptový kód, umístěný na webových stránkách), prostřednictvím kterého dochází k měření, optimalizování a sestavování okruhů potenciálních zákazníků za účelem zobrazování relevantnější reklamy na sociální síti Facebook.

Souhlas s využitím osobních údajů pro tento účel je udělen souhlasem se zpracováním cookies.

Více informací naleznete opět na stránkách poskytovatele https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete zákazníkem tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodí sdělení přímého marketingu budu posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 4x měsíčně) a pouze pokud se budu oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělní nebo zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem.

Fotografie (oprávněný zájem)

Vaše případné fotografie z námi pořádaných akcí můžeme v přiměřeném rozsahu využít k propagaci akcí a zvyšování povědomí o službách, které nabízím. Fotografie však vždy budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv negativně.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie tak mě kontaktujte na e-mail eva@andriessen.cz. Vaši fotografii poté uveřejňovat nebudu, nebo ji neprodleně odstraním.

Právním základem takového zpracování je oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Osobní údaje budu zpracovávat ve formě záloh na serverech či v rámci logování veškerých akcí kvůli analýze problémů a zabezpečení.

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.

Vaše osobní údaje můžu dále užívat pro vnitřní potřeby týkající se zejména sledování vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala atd.

Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu

Kdykoliv mě můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musím vymazat pokud:

 1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. zpracování je protiprávní;
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4. ukládá to zákonná povinnost nebo
 5. odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmím Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budu mít pouze uloženy a případně je můžu použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělím, zda jsem jí vyhověla a Vaše údaje nebudu nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Cookies

Webové stránky používají soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů.

Hlášení bezpečnostních incidentů

Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci mé činnosti budu činit vše, co je v mých silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména zajistíme proškolení našich zaměstnanců a budeme vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Dozorový úřad

Na mou činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte mě na e-mail eva@andriessen.cz - na dotazy či připomínky odpovím do 30 dnů.

Změny zásad

Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím.

Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na této stránce. Pokud se bude jednat o významné změny, budu vás informovat e-mailem.

Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů archivuji, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 1.4.2019.